Déclaration d'Elie, seconde introduction au Tiqouney ha-Zohar, fol. 17a.


Le Tiqouney Zohar a été attribué à R. Siméon ben Yohaï mais la critique historique
considère que sa rédaction remonte à la fin du XIIIe siècle en Espagne.

 

Retour


 

Elie prit la parole et dit : Seigneur de tous les
mondes, Tu es un mais non par le nombre. Tu es
élevé au-dessus de tout ce qui est élevé,
mystérieux plus que tout ce qui est mystérieux,
la pensée ne Te saisit d’aucune manière. Tu es
Celui qui fit surgir dix structures que nous
appelons dix sefirot, c’est par elles que les
mondes cachés et invisibles ainsi que les mondes
visibles sont dirigés, en elles Tu te dérobes aux
yeux des hommes. Tu es Celui qui les lie et les
unie, et parce que Tu es à l’intérieur, quiconque
sépare ces dix l’une de l’autre, c’est comme s’il
Te divisait. Ces dix sefirot se meuvent selon leur
ordre, l’une est patience, l’une impatience,
l’autre juste mesure. Tu es Celui qui les guide et
nul ne Te conduit, ni d’en haut ni d’en bas ni
d’aucun côté. Tu les as orné de vêtements d’où
les âmes prennent leur envol à destination de
l’humanité, et Tu les as paré de nombreux corps
- corps qui portent un tel nom au regard des
vêtements qui les couvrent. Elles sont
dénommées respectivement : Hessed (Bonté),
bras droit ; Guevourah (Puissance), bras gauche ;
Tiferet (Beauté), Tronc ; Netsah (Victoire) et
Hod (Majesté), deux cuisses ; Yessod
(Fondement), terminaison du corps, signe de
l’Alliance sainte ; Malkhout (Royauté), bouche,
Torah orale — ainsi les nomme-t-on. La
Hokhmah (Sagesse) — le cerveau —, est la
pensée intérieure. La Binah (Intelligence) est le
coeur, et par elle le coeur comprend. Au sujet de
ces deux-là, il est écrit : “ Les mystères
appartiennent à YHVH notre Dieu ”
(Deutéronome 29:28). La Couronne suprême
(Keter) est la Couronne de la Royauté, à son
propos il est dit : “ Il indique dès l’origine ce qui
sera à la fin ” (Isaïe 46:10) [...]. Seigneur des
mondes, Tu es Cela, l’Origine des origines, la
Cause des causes, qui arrose l’Arbre [= les
sefirot] par cette Source [= la Couronne], et cette
Source est comme une âme pour un corps car
elle vivifie le corps. Mais de Toi il n’est ni image
ni représentation parmi toutes choses intérieures
ou extérieures. Tu as créé le ciel et la terre, Tu en
as fait émergé le soleil, la lune, les étoiles et les
constellations. Et sur la terre, les arbres, les
végétaux, le jardin d’Éden, l’herbe, les animaux,
les oiseaux, les poissons et les hommes, afin que
les entités supérieures se laissent connaître à
travers eux, ainsi que leur façon de conduire les
êtres d’en haut et d’en bas. Mais de Toi nul ne
sait rien, et hors de Toi les êtres supérieurs et
inférieurs n’ont pas d’unité, Tu te fais connaître
comme leur Seigneur. Chaque sefira possède un
nom en propre, les anges les invoquent grâce à
lui, mais Toi Tu ne possèdes aucun nom propre
car Tu remplis tous les noms et Tu es leur
plénitude. Lorsque Tu les abandonnes, tous ces
noms restent comme un corps sans âme. Tu es
sage, non d’une sagesse connue, Tu es
intelligent, non d’une intelligence connue, Tu
n’as pas de lieu connu si ce n’est pour faire
connaître Ta force et Ta puissance aux hommes,
et pour leur montrer comment Tu conduis le
monde par le jugement et la miséricorde, qui
sont Justice et Droit, en fonction des oeuvres
humaines. Le jugement c’est la Puissance, le
Droit c’est la Colonne médiane [= Tiferet], la
Justice c’est la sainte Royauté, les “ balances de
justice ” ce sont les deux Piliers de vérité
[Netsah et Hod], le “ juste poids ” c’est le signe
d’Alliance [= Yessod]. Tout ceci afin de montrer
comment le monde est dirigé, ce qui n’implique
pas que Tu possèdes une justice connue, qui est
le jugement, ni un Droit connu, qui est la
miséricorde, ni aucun de ces attributs.

àåä úðàã ïéîìò ïåáø øîàå åäéìà çúô
ìë ìò äàìò àåä úðà .ïáùçá àìå ãç
äáùçî úéì .ïéîéúñ ìë ìò àîéúñ ïéàìò
øùò ú÷éôàã àåä úðà .ììë êá àñéôú
àâäðàì .ïøéôñ øùò ïåì ïðéø÷å .ïéðå÷ú
ïéîìòå .ïééìâúà àìã ïéîéúñ ïéîìò ïåäá
.àùð éðáî (á úàéñëúà ïåäáå .ïééìâúàã
ïéâáå .ïåì ãçéîå ïåì øéù÷ã àåä úðàå
ïî ãç ùéøôàã ïàî ìë .åàâìî úðàã
åìàë äéì áéùçúà .øùò ïéìàî äéøáç
ïéìæà ïåðéà .ïøéôñ øùò ïéìàå .êá ùéøôà
.éðåðéá ãçå øö÷ ãçå êéøà ãç .ïøãñá
âéäðàã ïàî úéìå .ïåì âéäðàã àåä úðàå
.àøèñ ìëî àìå àúúì àìå àìéòì àì êì
ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì
ïåì úðé÷ú ïéôåâ äîëå àùð (â éðáì
ïééñëîã ïéùåáì éáâì àôåâ åàéø÷úàã
ãñç .àã àðå÷úá åàéø÷úàå .ïåäéìò
.àìàîù àòåøã äøåáâ .àðéîé àòåøã
ãåñéå .ïé÷åù ïéøú ãåäå çöð .àôåâ úøàôú
.äô úåëìî .ùã÷ úéøá úåà àôåâã àîåéñ
àçåî äîëç .äéì ïðéø÷ äô ìòáù äøåú
áìä äáå àáì äðéá .åâìî äáùçî åäéà
ééì úåøúñðä áéúë ïéøú ïéìà ìòå .ïéáî
.úåëìî øúë åäéà ïåéìò øúë .åðé÷ìà
.úéøçà úéùàøî ãéâî øîúà äéìòå
ãåé åäéà åâìî (ã.éìôúã àúô÷ø÷ åäéàå
åäéà .úåìéöà çøà åäéàã à÷ åàå à÷
àéîë (ä.éåôðòå éåòåøãá àðìéàã åé÷ù
.åé÷ù àåääá éáøúàå àðìéàì é÷ùàã

úáñ úåìòä úìò àåä úðà íéîìåòä ïåáø
.åòéáð àåääá àðìéàì é÷ùàã úåáñä
åäéàã àôåâì àúîùðë åäéà åòéáð àåääå
àð÷åéã úéìå ïåéîã úéì êáå .àôåâì íééç
.àòøàå àéîù úàøáå .øáìå åâìã äî ìëî
àéáëëå àøäéñå àùîù ïåäðî ú÷éôàå
ïãòã àúðâå ïéàùãå ïéðìà àòøàáå .éìæîå
.àùð éðáå ïéðåðå ïéôåòå ïååéçå (ïéáùòå)
ïåâäðúé êéàå .ïéàìò ïåäá àòãåîúùàì
ïàòãåîúùà êéàå .ïéàúúå ïéàìò ïåäá
øáå ììë òãéã êá úéìå .éàúúå éàìòî
úðàå .éàúúå éàìòá (à àãéçé úéì êðéî
ãç ìë ïøéôñ ìëå .àìë ìò ïåãà òãåîúùà
åàéø÷úà ïåäáå .òéãé íù äéì úéà
úðàã .òéãé íù êì úéì úðàå .àéëàìî
åîéìù àåä úðàå .ïäîù ìë àìîî àåä
åøàúùà ïåäðî ÷ìúñú úðà ãëå .åäìëã
úðà .àúîùð àìá àôåâë ïäîù åäìë
ïéáî àåä úðà .àòéãé äîëçá åàìå íéëç
àòéãé øúà êì úéì .àòéãé äðéáî àìå
éðáì êìéçå êô÷åú àòãåîúùàì àìà
àîìò âéäðúà êéà ïåì äàæçàìå .àùð
íåôë èôùîå ÷ãö ïåðéàã éîçøáå àðéãá
.äøåáâ åäéà ïéã .àùð éðáã ïåäéãáåò
àúåëìî ÷ãö .àúéòöîàã àãåîò èôùî
. èåù÷ éëîñ ïéøú ÷ãö éðæàî .àùéã÷
êéà äàæçàì àìë .úéøá úåà ÷ãö ïéä
÷ãö êì úéàã åàì ìáà .àîìò âéäðúà
àòéãé èôùî åàìå .ïéã åäéàã àòéãé
.ììë úåãî ïéìà ìëî åàìå éîçø åäéàã